04. Thành tố cơ bản để xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán

Thuật toán hay phương pháp đầu tư, cơ sở dữ liệu, API của công ty chứng khoán, kỹ năng lập trình, dữ liệu thời gian thực là những yêu cầu bắt buộc

29. API giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam

API là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác, viết tắt của “application programming interface”

31. Nền tảng triết học giai đoạn kiểm thử

Triết lý đúng đắn sẽ dẫn bạn đi đúng đường

32. Các lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn kiểm thử dữ liệu quá khứ

Các lỗi làm mất ý nghĩa của quá trình kiểm thử dữ liệu quá khứ

37. Ý nghĩa của kiểm thử dữ liệu tương lai

Vai trò của Kiểm thử dữ liệu tương lai trong quá trình đánh giá thuật toán

33. Mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ

Tại sao mô-đun kiểm thử dữ liệu quá khứ lại quan trọng đặc biệt đối với nhà đầu tư tổ chức và cách phát triển