Giới thiệu sách "Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam"

Cuốn sách khái quát hóa toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp